česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » PRO DODAVATELE » Pravidla pro smluvni vztahy

Pravidla pro sjednávání smluv a vystavování objednávek

Tato pravidla se použijí pro uzavírání veškerých smluvních vztahů, včetně jejich změn, společnostmi FOXCONN CZ s.r.o., Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., TradeDX s.r.o., VaultDX s.r.o., Foxconn 4Tech s.r.o., Foxconn DRC s.r.o. (každá dále jako „Společnost“):

1. Komplexita kontraktačního procesu

Společnost je společností s komplexním systémem řízení. Proces uzavření smlouvy či schválení objednávky tedy může v konkrétním případě zahrnovat následující fáze: výběr smluvního partnera, projednání podmínek spolupráce, vyjednávání smlouvy, připomínkování smlouvy ze strany nadřízených pracovníků, klíčových oddělení, právních poradců, daňových poradců až po konečný podpis finálně dohodnuté smlouvy či vystavení objednávky osobou k tomu oprávněnou.

Společnost si proto vyhrazuje kdykoliv v průběhu kontraktačního procesu právo navrhovat v dosud vyjednaném návrhu smlouvy či objednávky změny popř. právo od dalšího vyjednávání odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Případné opuštění kontraktačního procesu či odmítnutí podpisu již dohodnutého návrhu smlouvy jednatelem Společnosti nebude stranami považováno za nepoctivé jednání a Společnost za ně neponese žádnou odpovědnost.

2. Osoby oprávněné k uzavření smlouvy

Veškeré smlouvy či objednávky, jejichž smluvní stranou je Společnost, lze uzavřít pouze v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby, kterou je:

a) jednatel,
b) jiná osoba, je-li k podpisu smlouvy zmocněna dle písemně vyhotovené plné moci,
c) pro objednávky - osoba uvedená jako oprávněná ke schválení objednávek na webových stránkách Společnosti v sekci pro dodavatele - http://www.foxconn.cz/objednavky.

Jiné osoby nejsou za Společnost oprávněny uzavřít smluvní vztah. Smluvní partner Společnosti je vždy povinen ověřit, že osoba, která s ním za Společnost uzavírá smlouvu, popř. potvrzuje objednávku, je osobou uvedenou v tomto článku výše. U osob jednajících na základě plné moci (ad (b) výše) ověří smluvní partner rozsah tohoto zmocnění.

3. Vyloučení uzavření smluvního vztahu formou e-mailové korespondence či ústně

Společnost smlouvu uzavře až poté, co jsou dohodnuty veškeré podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti. Vylučuje se proto možnost uzavřít vzájemný smluvní vztah pouze v rámci e-mailové korespondence či ústně, včetně konkludentního přijetí návrhu smlouvy či objednávky. Rovněž se vylučuje možnost přijetí nabídky na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem. K uzavření smluvního vztahu je nutná vždy (i) objednávka podepsaná za Společnost oprávněnou osobou dle čl. 2 výše a podepsaná dodavatelem anebo (ii) řádně podepsaná písemná smlouva.

4. Výběrové řízení a jeho charakter

Pokud kontraktačnímu jednání předcházelo výběrové řízení, představují veškerá množství či objemy, popř. doby trvání smlouvy a další předběžné podmínky, které byly uvedeny Společností v podkladech pro výběrové řízení pouze nezávazný odhad. Smluvnímu partnerovi Společnosti nevzniká z účasti na výběrovém řízení žádné vymahatelné právo vůči Společnosti. Na podklady či informace distribuované v souvislosti s výběrovým řízením nebude brán při výkladu jakékoliv smlouvy zřetel.

V případě, že smluvní partner nesouhlasí s aplikací kteréhokoliv výše uvedeného pravidla na jednání se Společností ohledně budoucího smluvního vztahu či jeho změny, upozorní na tento nesouhlas Společnost a obě strany ujednají pravidlo, které pro ně bude vzájemně vyhovující.


Rules for negotiations of the agreements or orders

These rules will govern conclusion of Contractual relationships including its changes by FOXCONN CZ s.r.o., Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., Foxconn Technology CZ s.r.o., TradeDX s.r.o., VaultDX s.r.o., Foxconn 4Tech s.r.o., Foxconn DRC s.r.o. (each referred to as the “Company”):

1. The comprehensiveness of the contracting process

The Company has complex system of management. Therefore, the process to conclude a contract or to approve a purchase order typically includes the following phases: selection of a contractor, negotiation of conditions for cooperation, negotiation of the contract, the contract is presented for comments to superiors, key departments, legal advisors and tax advisors, definitive signing of the finally agreed contract or issuance of the purchase order by a person so authorised.

The Company reserves the right to propose changes to the negotiated draft of the contract or the purchase order at any time during the contracting process, including the right to withdraw from further negotiations without giving any reason. Should the Company withdraw from the contracting process or should the Company’s Director refuse to sign the already agreed draft of the contract, the Parties to contract will not consider this as acting in bad faith or dishonest act and the Company shall bear no liability.

2. Persons authorised to conclude contracts

Any and all contracts and/or purchase orders to which the Company is a contracting party must be concluded in writing and always signed by an authorised person being:

a) The Executive Director,

b) Another person authorised to sign the contract on the basis of a written power-of-attorney,

c) In case of purchase orders – person authorised to approve purchase orders as listed on the Company’s website in the section for contractors - http://www.foxconn.cz/objednavky.

No other persons are entitled to conclude contractual relationship on behalf of the Company. The contracting partner shall verify if the person contracting with him on behalf of the Company is any of the persons stated in this article. In case of acting on basis of power of attorney (see (b) above), the contracting partner shall verify the scope of such power as well.

3. Exclusion of the conclusion of a contractual relationship via e-mail correspondence

The Company will conclude the contract only after all terms are agreed and clarified. The possibility of concluding a mutual contractual relationship only via e-mail or orally, including silent acceptance of the contract proposal is excluded. Response with additions or derogation of the elements of an offer does not constitute acceptance of such offer. A contractual relationship may only be concluded on the basis of either (i) the purchase order duly issued and signed on the behalf of the Company (see Article 2 above) and co-signed by the Contractor or (ii) a duly and properly signed written contract.

4. Tendering process

If contracting negotiations were preceded by tendering process, any and all quantities, volumes, contract term and other conditions as stated by the Company in the documentation for the tendering process represent only a non-binding estimation. The Contractor is not entitled to any enforceable right against the Company following from its participation in the tendering process. No documentation or information distributed in connection with the tendering process will be taken into account in the interpretation of any such contract.

In case that any Contractor does not agree with application of any of the aforementioned rules to negotiation of the contractual relationship with the Company, including its changes, the Contractor shall notify the Company accordingly. Both parties will then agree on the mutually acceptable rule.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.